Microsoft introduces Tay, an AI chatbot debuting on Kik, GroupMe, & Twitter (Alex Kantrowitz/BuzzFeed): #saskedchat 6 years ago