The latest Time 4 Sense, Le Journal ! Thanks to @Entreprendre @EHeresmann #coaching 9 months ago