(English) .@kyrgyzpresident, I urge you to immediately release Azimjan Askarov #ForFreedom 8 months ago