May 12, 2020

سازمان مجاهدین خلق ایران

مجاهدین در پی جایگزین کردن دیکتاتوری دینی ایران با یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا، مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند که به آزادیهای فردی و تساوی زن و مرد احترام می‌گذارد. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران با اعلام یک برنامه 10 ماده یی چشم اندازی واضحی برای مرحله گذار از رژیم ایران به یک حکومت مردمی را تعیین کرده است.

Proceed to the page: http://linkis.com/2U9Om

Most Recent mojahedin.org Articles

Latest Links Processed

0/120