Tony Abbott: The chip on Australia's shoulder - Pravda.Ru 5 years ago