Tony Abbott: The chip on Australia's shoulder - Pravda.Ru 4 years ago