Frame and Focus: #napowrimo tanka #napowrimo14 #tfotofri 6 years ago