Good job gentlemen. HT"@SenTedCruz: Thanks to @SenatorSessions for supporting my legislation to #StopObamasAmnesty! " 6 years ago